Telefoon 076-3690174

Regelgeving stagiairs

Stagiairs zijn studenten die als onderdeel van hun studie werkervaring in het bedrijfsleven opdoen. Het werken met stagiairs gaat gepaard met een eigen set aan regelgeving. Vanuit de praktijk merken wij dat dit vragen oproept. Om deze reden behandelt dit artikel de regelgeving die gepaard gaat met het werken met stagiairs.

Geen arbeidsovereenkomst, wel een stageovereenkomst

Met een stagiair wordt (meestal) geen arbeidsovereenkomst gesloten. Voor het bedrijf waar de stagiair invulling geeft aan zijn of haar stage, is de stagiair dus geen werknemer. Ook het minimumloon geldt om deze reden niet voor stagiairs (de nadruk ligt op leren).

Het werk van een stagiair mag geen ‘gewone’ werknemer vervangen (productie draaien, omzet maken). Gebeurt dit wel, dan bestaat het risico dat toch een arbeidsovereenkomst ontstaat, met o.a. verplichting tot betaling van het minimumloon. De Inspectie SZW controleert hierop.

Daar de stagiair geen werknemer voor het bedrijf is, krijgt de stagiair geen loon. Een onkostenvergoeding en overige vergoedingen behoren wel tot de mogelijkheden.

Stageovereenkomst

In de stageovereenkomst staan de afspraken met de stagiair, school en het bedrijf. Voorbeelden van bepalingen in een stageovereenkomst zijn bijvoorbeeld:

 • Algemene gegevens over het bedrijf, de stagiair en de school;
 • Contactpersonen;
 • Leerdoelen en werkzaamheden;
 • Tussentijdse contact- en evaluatiemomenten;
 • Duur van de stage, inclusief aantal uren per week en start- en einddatum;
 • Onkostenvergoedingen, overige vergoedingen
 • Regelgeving
 • Aansprakelijkheid
 • Bepaling dat wanneer de stagiair zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, de stageovereenkomst per direct beëindigd kan worden.

 

Voor jongeren jonger dan 16 jaar is een stageovereenkomst verplicht. Ouderlijk gezag of voogd tekent mee.

Gemiddelde onkostenvergoeding

Gemiddeld ontvangt een stagiair de volgende onkostenvergoeding per maand:

 • Mbo’er 200 euro per maand;
 • Hbo’er tijdens een meewerkstage 250 euro per maand;
 • Wo’ers en hbo’ers tijdens een afstudeerstage tussen de 250 en 500 euro per maand.

 

Er geldt geen minimum- of maximumvergoeding (tenzij bij cao bepaald). Soms vraagt de school ook een vergoeding.

Ziektewet en Wajong

Stagiairs die meer ontvangen dan enkel een onkostenvergoeding (bijvoorbeeld een reisvergoeding) zijn verzekerd voor de Ziektewet en de Wajong. Dit omdat er dan sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Het bedrijf hoeft hier geen premies werknemersverzekeringen voor af te dragen, maar houdt wel loonheffingen in.

Een stagiair is niet verzekerd voor de WW (uitzondering: wanneer wel een arbeidsovereenkomst is gesloten).

Subsidie

Een stagiair kost vaak meer dan het oplevert. De begeleidingskosten vormen het gros van de kostenpost. Als tegemoetkoming in deze kosten, kan onder voorwaarden soms subsidie praktijkleren aangevraagd worden.

Erkend leerbedrijf

Voor stagiairs uit het mbo is voor het bedrijf een erkenning als leerbedrijf vereist. Deze erkenning kan aangevraagd worden bij Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Arbowet en Arbeidstijdenwet

De Arbowet en Arbeidstijdenwet gelden ook voor stagiairs. Daar de Arbowet geldt, is de stagiair voor de Arbowet wel een werknemer.

Het bedrijf waar de stagiair de stage vervult, is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de stagiair. De werkgever dient te zorgen voor een goede werkomgeving. Hoe deze goede werkomgeving eruitziet, is afhankelijk van de omstandigheden. Een goede aansprakelijkheidsverzekering en zakelijke ongevallenverzekering is onontbeerlijk.