Telefoon 076-3690174

Voorbeeld proeftijdbeding

Een proeftijd is vergelijkbaar met een kennismakingsperiode. Tijdens deze periode mogen werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst op ieder moment en zonder opgaaf van reden opzeggen. De proeftijd wordt schriftelijk overeengekomen.

Aan het overeenkomen van een proeftijd zijn voorwaarden verbonden. Bijvoorbeeld aan de duur van de proeftijd en in welke gevallen een proeftijd überhaupt mogelijk is.  Bij het niet voldoen aan deze voorwaarden, komt de gehele proeftijd te vervallen (de proeftijd is dan nietig en er kan geen beroep op worden gedaan).

Hoe lang mag de proeftijd maximaal duren?

De maximale duur van een schriftelijk overeengekomen proeftijd is afhankelijk van de soort en de duur van de bijbehorende arbeidsovereenkomst.

 • Bij een vast dienstverband 2 maanden;
 • Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 2 jaar of langer 2 maanden;
 • Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst waarbij geen einddatum is overeengekomen 1 maand;
 • Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 7-24 maanden 1 maand;
 • Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter mag geen proeftijd overeengekomen worden.

 

Bij cao kan afgeweken worden van bovenstaande (maar nooit met een proeftijd van langer dan twee maanden).

Artikel 7:652 BW

De proeftijd volgt uit artikel 7:652 BW:

 1. Indien partijen een proeftijd overeenkomen, is deze voor beide partijen gelijk.
 2. De proeftijd wordt schriftelijk overeengekomen.
 3. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste twee maanden.
 4. Er kan geen proeftijd worden overeengekomen indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor ten hoogste zes maanden.
 5. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste:
  1. een maand, indien de overeenkomst is aangegaan voor korter dan twee jaren;
  2. twee maanden, indien de overeenkomst is aangegaan voor twee jaren of langer.
 6. Indien het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet op een kalenderdatum is gesteld, kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste een maand.
 7. Van de leden 5, onderdeel a, en 6, kan slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan worden afgeweken ten nadele van de werknemer.
 8. Elk beding waarbij een proeftijd is overeengekomen is nietig, indien:
  1. de proeftijd niet voor beide partijen gelijk is;
  2. de proeftijd, anders dan bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan, op langer dan een maand wordt gesteld in het geval, bedoeld in lid 5, onderdeel a;
  3. de proeftijd op langer dan twee maanden wordt gesteld;
  4. het beding is opgenomen in een opvolgende arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en dezelfde werkgever, tenzij die overeenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer eist dan de vorige arbeidsovereenkomst;
  5. het beding is opgenomen in een opvolgende arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en een andere werkgever die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moet worden de opvolger van de vorige werkgever te zijn; off. het beding is opgenomen in een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor ten hoogste zes maanden.

 

Voorbeeld proeftijdbeding

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met een proeftijd cf. artikel 7:676 BW van 2 maanden.

Voorbeeld beding beëindiging arbeidsovereenkomst in proeftijd

De werknemer bevindt zich in de proeftijd. Werkgever beëindigt de arbeidsovereenkomst per 8 november 2021 zonder opgaaf van reden volgens artikel 7:676 BW.