Telefoon 076-3690174

Werktijdverkorting

Wanneer er sprake is van buitengewone omstandigheden waardoor een werkgever minstens 20% minder werk voor werknemers verwacht, kan de werkgever onder voorwaarden werktijdverkorting aanvragen. Bij toekenning van de werktijdverkorting wordt de werknemers een tijdelijke WW-uitkering verstrekt, zodat de werkgever minder loonkosten heeft.

Buitengewone omstandigheden

In beginsel zijn werkgevers zelf verantwoordelijk voor het voorhanden zijn van afdoende werk voor de werknemers. Buitengewone omstandigheden – zoals bijvoorbeeld het Coronavirus – kunnen aanleiding zijn om werkgevers bij te staan middels werktijdverkorting.

Buitengewone omstandigheden zijn omstandigheden waarvoor een werkgever redelijkerwijs geen rekening hoeft te houden.

Werktijdverkortingvergunning

Bij werktijdverkorting verleent het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vergunning aan de werkgever om werknemers tijdelijk minder tewerk te stellen. Voor het gedeelte dat werknemers minder tewerk worden gesteld, verstrekt het UWV een tijdelijke WW-uitkering. Het kan voorkomen dat de som van loon en WW-uitkering van de werknemer na de werktijdverkorting lager is dan het reguliere loon van de werknemer voor de werktijdverkorting.

De voorwaarden voor werktijdverkorting

  • De werkgever is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • De werkgever verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.
  • Oproepkrachten met een nulurencontract en uitzendkrachten vallen buiten de regeling voor de werktijdverkorting

 

Hoe lang duurt werktijdverkorting maximaal?

Een werktijdverkortingvergunning heeft een initiële duur van maximaal zes weken. Op verzoek van de werkgever kan een verlenging tot maximaal 24 weken verstrekt worden.

De werknemers blijven in dienst van de werkgever. De werkgever krijgt voor de duur van de werktijdverkorting een vrijstelling van de loondoorbetalingsplicht voor de arbeidsuren waarvoor de vergunning is verleend.

Na verloop van deze termijn biedt bijvoorbeeld – onder voorwaarden – ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden een mogelijkheid.