Telefoon 076-3690174

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Met de Wet arbeidsmarkt in balans wordt de Wet werk en zakerheid (WWZ) gerepareerd. Te denken valt aan reparaties met betrekking tot de transitievergoeding en de ketenregeling. Voorts introduceert de WAB onder andere de cumulatiegrond bij ontslag en onderscheid in de hoogte van de WW-premie bij contracten van onbepaalde en bepaalde tijd.

De Wet arbeidsmarkt in balans treedt op 1 januari 2020 in werking.

 

Enkele belangrijke veranderingen van de WAB ten opzichte van de situatie onder de WWZ:

Transitievergoeding

Vanuit de WWZ is de werkgever verplicht een transitievergoeding te betalen wanneer een arbeidsovereenkomst met een werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is (referteperiode) op initiatief van de werkgever eindigt.

De WAB laat de referteperiode van 2 jaar vervallen. Werknemers hebben vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding wanneer op initiatief van de werkgever de arbeidsovereenkomst eindigt.

De opbouw gaat een derde maandsalaris per dienstjaar bedragen.

Ketenregeling

Vanuit de WWZ mogen werkgevers drie tijdelijke opeenvolgende arbeidscontracten sluiten in een periode van maximaal twee jaar.

De WAB verruimt de periode waarin opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract van onbepaalde tijd van twee naar drie jaar.

Bij cao kan de onderbrekingstermijn van zes maanden verminderd worden naar minimaal drie maanden. Dit is bijvoorbeeld bij seizoenswerk veelgevraagde wetgeving.

 

Enkele overige belangrijke veranderingen van de WAB:

Cumulatiegrond bij ontslag

Voor de WAB moesten werkgevers die een werknemer wilden ontslaan, een beroep doen op één ontslaggrond. De WAB introduceert de cumulatiegrond, waarmee ontslag ook mogelijk wordt als aan een optelsom van verschillende ontslaggronden wordt voldaan.

WW-premie

De sectorindeling van bedrijven voor de WW komt met de WAB te vervallen. Werkgevers gaan voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en een vast aantal uren minder WW-premie betalen dan voor werknemers die middels een tijdelijk contract in dienst zijn.