Telefoon 076-3690174

WGA-Vast en WGA-Flex en keuze UWV of eigenrisicodrager

Momenteel betalen werkgevers een premie WGA-Vast (premie voor zieke ex-werknemers met een vast contract) en een premie WGA-Flex (premie voor zieke ex-werknemers met een tijdelijk contract). De gedifferentieerde premies van de WGA-Vast en de WGA-Flex worden per 1 januari 2017 samengevoegd.

Als werkgever betaalt u vanaf deze datum één gedifferentieerde premie WGA (voor zowel werknemers met een vast loondienstverband als werknemers met een flexibel loondienstverband).

De risico’s voor werkgevers met zieke werknemers kunnen fors zijn; de lasten kunnen tot maximaal 12 jaar voor rekening van de werkgever komen (2 jaar ZW en 10 jaar WGA).

Bij ziekte betaalt de werkgever gedurende de eerste twee ziektejaren minimaal 70% van het laatstverdiende loon door. Na twee jaar volgt een WIA-keuring (mits werkgever en werknemer voldoende aan re-integratie-inspanningen hebben gedaan en zich gehouden hebben aan overige verplichtingen). De WIA-keuring bestaat uit een gesprek/onderzoek met de verzekeringsarts, een onderzoek door de arbeidsdeskundige en een uitslag van de beoordeling (vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid).

Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid volgt voor de werknemer:

  1. Geen WIA-uitkering (minder dan 35% arbeidsongeschikt);
  2. Een WGA-uitkering (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) (35%-80% arbeidsongeschikt of momenteel 80%-100% arbeidsongeschikt maar niet duurzaam (kans op herstel));
  3. Een IVA-uitkering ((Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) (80%-100% duurzaam arbeidsongeschikt (kleine kans op herstel)).

 

De WGA-uitkering komt gedurende maximaal 10 jaar voor rekening van de werkgever. Werkgevers worden verplicht een keuze te maken tussen het publiek verzekeren van dit risico bij UWV of het worden van eigenrisicodrager. De personeelsvertegenwoordiging of de ondernemingsraad heeft het recht de werkgever bij de keuze te adviseren.

Publiek verzekeren

Werkgever betaalt het UWV een gedifferentieerde premie. De omvang van de onderneming bepaalt de wijze waarop de gedifferentieerde premie wordt berekend. Wanneer een werknemer ziek wordt, betaalt het UWV de uitkering en verzorgt het re-integratietraject.

Eigenrisicodrager

Wanneer een werknemer ziek wordt, betaalt het UWV de uitkering en factureert de werkgever vervolgens hetzelfde bedrag (waardoor de werkgever de lasten draagt). De werkgever is verantwoordelijk voor het re-integratietraject. De werkgever kan voor het risico een private verzekering afsluiten (bv. een 12-jaarsproduct voor 2 jaar ZW en 10 jaar WGA).